itt (allemagne / france) groupe ITT voir ITT/GRAETZ/LMT/OCEANIC

Index catalogue       Retour collection

 

ITT Week-End Electronic
ITT Tiny 33
ITT Touring International
itt week-end electronic 102 (1971)
tiny 33 (1972)
touring international 104 (1973)
     
ITT RC500LW
ITT POLO
ITT Golf Europa
rc500lw (1974)
polo electronic 106 (1975)
golf europa (1977)
ITT TINY220
Tiny 220 (1983)    
Index catalogue   Haut de page   Retour collection